معرفی همایش

بسمه تعالی

معماری دفاعی امنیتی نظام اسلامی

مقدمه :

استحکام ساخت درونی قدرت ملی وارتقاءنقش جمهوری اسلامی ایران درهندسه جدید قدرت جهانی مباحثی اساسی برگرفته از ارمان ها وارزش های عدالت خواهی تشکیل حکومت عدالت پرورجمهوری ا.ا می باشدکه لازمه عملیاتی شدن آن، برنامه ریزی متفکرانه وهوشمند، بانگاهی بلندمدت وفرابخشی ودراختیارداشتن انسان هائی سخت کوش، باهمت ودارا بودن توانمندی وتعهد خدمات بنیادی به نظام جمهوری اسلامی می باشد . بدیهی است باوجود رعایت کلیه جوانب، بدلیل خواستگاه های مشترک، کیفیت عملکرد ونیازهای متغیر امنیت جهانی وتاثیر اقدامات سایر بازیگران منطقه ای وفرامنطقه ای برنامه ریزی ها را با مشکلاتی مواجه خواهد نمود. ویژگی اساسی رقابت درصحنه بین الملل بین بازیگران، فضائی غیر قطعی، غیرخطی با پیچیدگی های متفاوت وتغییرات سریع بین کنشگران مختلف با بهره گیری از حداکثر ظرفیت های منطقه ای وجهانی اعم از: ابزار اقتصادی، سیاسی ،فرهنگی، نظامی وتسلیحات مدرن یافوق مدرن، قبض زمان وبسط مکان وحمله برق آسا خواهد بود . بدیهی است بهسبب وسعت منطقه عملیات وتاثیر ابعاد مختلف قدرت درآن به جنگ ماهیتی چند وجهی می دهد . میدان رقابت آینده قطعا تنها یک جنبه نظامی نخواهد داشت بلکه حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، علم وفناوری، حقوقی، ژئوپلیتیکی، نظامی، فضای سایبر و...راهم دربرخواهد گرفت وبابهره گیری از پیشرفت های علم وفن آوری براقدامات نرم، جنگ های شبکه ای و...کشانده خواهدشد. از سوی دیگرهدف مقدس ساخت درونی قدرت جمهوری اسلامی ضرورت همکاری وهمبستگی کامل بین نهادهای مولد قدرت ملی اعم ازاجرائی، قضائی وتقنینی و... را بوجود طلب می کند ، زیرا بدون مدیریت مطلوب درقالب زنجیره ای متعامل، به عنوان اصلی بنیادین درهویت قدرت ملی نمی توانیم به اهداف مشترک دست یابیم . آنچه دستگاه های کشوری راازمشکلات وگرفتاری های جدی موجود درمسیر بازگوشده فوق رهنمون می نماید : تکیه هوشمندانه وهدف مند به معماری قدرت ملی وبه تبع آن معماری امنیت ملی وتدوین اسناد راهبردی مشترک مبتنی بر آرمان ها، اهداف بلند، چشم انداز، وسیاست های هوشمندانه باتاکید بررویکرد کلی آرمانگرایی واقع بین بارعایت برنامه ریزی های فرابخشی، قابلیت ساز واثربخش با ملاحظه اساسی حفظ منابع راهبردی وبین نسلی نظام ومدیریتی هماهنگ وراهبردی خواهد بود .


 

گالری تصاویر